NB 1700x630 1


   
    CHƯƠNG TRÌNH  CHỈ ĐỊNH TỈNH BANG NEW BRUNSWICK


Thông qua chương trình, những ứng viên định cư tiềm năng với những kỹ năng và kinh nghiệm được chỉ định bởi Tỉnh bang có thể nhận được Chứng nhận Đề cử của Tỉnh bang New Brunswick.

Với sự đề cử đó, những công dân quốc tịch ngoài Canada có thể nộp hồ sơ để xin trở thành Thường trú nhân Canada thông qua những chương trình sau:

  • Express Entry Labour Market Stream
  • Skilled Worker wtih Family Support
  • Skilled Workers with Employer Support
  • Post-Graduate Entrepreneurial Stream
  • Entrepreneurial Stream

Chương trình Chỉ định Tỉnh bang New Brunswick - Diện Kinh doanh được phát triển dành cho những chủ sở hữu doanh nghiệp và những nhà quản lý cấp cao nhiều kinh nghiệm quản lý, có ý định trở thành thường trú nhân Canada qua cách sở hữu và điều hành một doanh nghiệp tại New Brunswick trong khi sinh sống tại Tỉnh bang.

   
    QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ NB QTĐC