NB 2019      SỞ DI TRÚ TỈNH BANG SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN HỒ SƠ NẾU

 • Ứng viên là nhà đầu từ thụ động – passive investor (ứng viên có ý định đầu tư vào một doanh nghiệp ở New Brunswick nhưng không tham dự hoặc hạn chế tham dự vào việc quản lý doanh nghiệp);
 • Ứng viên có người thân ở một tỉnh hoặc địa phận Canada khác nhưng không có người thân ở New Brunswick;
 • Ứng viên đang có hồ sơ chờ xử lý ở một chương trình nhập cư khác của Canada;
 • Hồ sơ của ứng viên từng bị từ chối bởi một chương trình nhập cư khác của Canada do sai  thông tin;
 • Ứng viên nhập cư trái phép vào quốc gia đang cư trú;
 • Ứng viên đang định cư trái phép tại quốc gia cư trú;
 • Ứng viên đang làm việc trái phép tại Canada;
 • Ứng viên đang ở tại Canada dù visa đã hết hạn và ứng viên vẫn chưa đăng ký lại visa trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được thông báo từ chối của IRCC;
 • Ứng viên bị cấm đến Canada;
 • Ứng viên đang chịu lệnh trục xuất trong hoặc ngoài Canada;
 • Ứng viên thuộc trường hợp định cư diện chính sách nhân đạo chưa được giải quyết ở Canada, hoặc ứng viên thuộc trường hợp chính sách nhân đạo bị từ chối nhưng vẫn đang sinh sống tại Canada;
 • Ứng viên thuộc trường hợp tị nạn  chưa được giải quyết tại Canada, hoặc ứng viên thuộc trường hợp tị nạn bị từ chối nhưng vẫn đang sinh sống tại Canada;
 • Ứng viên đang học Hậu Trung học toàn thời gian tại Canada;
 • Ứng viên đã nhận đường Thư mời Dự tuyển (Invitation to Apply – ITA) hoặc ITA của ứng viên đã hết hạn;
 • Tên của cá nhân trên ITA không khớp với tên Đương Đơn chính nộp hồ sơ;
 • Người đại diện của ứng viên không thỏa mãn các điều kiện về người đại diện nêu trong Bảng Hướng Dẫn;
 • Trong khoảng thời gian 5 năm trước khi nộp hồ sơ, ứng viên từng vô ý hoặc cố ý không nộp giấy tờ dẫn tới hoặc có thể dẫn tới việc Sở xử lý (hoặc đánh giá) sai hồ sơ hay ảnh hưởng tới quyết định gửi Xác nhận Đề cử - Certificate of Nomination của Sở;
 • Ứng viên có hồ sơ khác đang chờ xử lý ở Sở; hoặc vì bất kì nguyên nhân nào khác do Sở đưa ra.