Kế họach thành lập Doanh nghiệp

Kế hoạch thành lập doanh nghiệp đòi hỏi sự mạch lạc và cân nhắc cẩn trọng nhằm tạo tiền đề cho việc định cư và phát triển doanh nghiệp thuận lợi ở Saskatchewan. Bản kế hoạch nên phác thảo các bước ứng viên cần thực hiện để đảm bảo doanh nghiệp có tỉ lệ thành công cao và có thể được triển khai ngay khi ứng viên di cư đến. Ngoài ra, nó cũng phải chứng minh được doanh nghiệp đạt mức đầu tư tối thiểu, ứng viên sẽ đóng vai trò chủ động trong việc quản lý, điều hành kinh doanh và ứng viên đã tiến hành nghiên cứu xem xét các khía cạnh kinh kế, thị trường và văn hóa cần thiết cho doanh nghiệp đề xuất.

Ứng viên có thể liên hệ một bên thứ ba để hỗ trợ hình thành Kế họach thành lập Doanh nghiệp, tuy nhiên, việc ứng viên có đầy đủ kiến thức và sự hiểu biết về kế hoạch của bản thân là vô cùng thiết yếu. Nếu ứng viên không nắm rõ được nội dung của kế hoạch, ứng viên có thể sẽ bị đánh giá là không hợp lệ và bị mất điểm phần nhân tố Kế hoạch hình thành Kinh doanh.

Dù ứng viên có ý định mua lại hay hình thành một doanh nghiệp mới hay không, Bản kế hoạch cũng phải bao gồm các phần: ý tưởng kinh doanh, lợi ích kinh tế, khoản tiền đầu tư, quan hệ kinh doanh và vốn con người.

Ý tưởng kinh doanh

Phần Ý tưởng kinh doanh của Kế Hoạch Thành Lập Doanh Nghiệp phải:

 • Xác định ngành công nghiệp/lĩnh vực doanh nghiệp sẽ hoạt động; Bao gồm Mã số của ngành trong Hệ thống Phân loại Công nghiệp Bắc Mỹ (NAICS)
 • Miêu tả doanh nghiệp được đề xuất, bao gồm:
  • Tên pháp lý và tên thương nghiệp của doanh nghiệp (trong trường hợp mua lại doanh nghiệp), 
  • Chi tiết các cải cách ứng viên dự định sẽ thực hiện liên quan tới việc điều hành doanh nghiệp (trong trường hợp mua lại doanh nghiệp).
 • Bao gồm các thông tin về hình thức sở hữu doanh nghiệp – Hộ kinh doanh cá thể, hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân, kinh doanh nhượng quyền thương mại, thu mua;
 • Xác định địa điểm thành lập doanh nghiệp (thành phố hay thị trấn);
 • Cung cấp bản phân tích thị trường;
  • Thị trường mục tiêu? Nhà cung cấp? Đối thủ cạnh tranh chủ yếu? 
 • Xác định sản phẩm và/hoặc dịch vụ doanh nghiệp sẽ cung cấp;
 • Xác định kênh phân phối doanh nghiệp sẽ sử dụng;
 • Xác định thời gian làm việc của doanh nghiệp;
 • Nêu rõ bất kì quy định hoặc giấy phép nào cần thiết cho việc điều hành doanh nghiệp;
 • Nêu rõ số lượng việc làm doanh nghiệp sẽ tạo ra cho công dân hoặc thường trú dân Canada sinh sống ở Saskatchewan; và
 • Bao gồm đầy đủ các thông tin về nghiên cứu thực hiện để hỗ trợ kế hoạch này.

Lợi ích kinh tế

Phần lợi ích kinh tế của Kế Hoạch Thành Lập Doanh Nghiệp phải miêu tả các lợi ích kinh mà cộng đồng sẽ nhận được từ doanh nghiệp như:

 • Áp dụng và giới thiệu các công nghệ kỹ thuật mới;
 • Phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ mới;
 • Phát triển các khía cạnh đột phá mới cho các ngành kinh doanh truyền thống;
 • Tăng cường xuất khẩu;
 • Tăng cường nghiên cứu và phát triển hoặc thương mại hóa công nghệ kỹ thuật;
 • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho các thị trường địa phương hoặc khu vực thiếu thốn; và/hoặc
 • Chuyển giao công nghệ và kiến thức chuyên môn cho Saskatchewan.

Đầu tư

Mục đầu tư của Kế hoạch nên bao gồm:

 • Khoản đầu tư đề xuất và các hạng mục cần sử dụng số tiền.
 • Các quỹ và khoản chi khởi nghiệp dự đoán, bao gồm dự đoán dòng lưu chuyển tiền tệ trong năm đầu vận hành;
 • Nguồn tài chính của khoản đầu tư (khoản tiền đầu tư tối thiểu phải từ quỹ cá nhân của ứng viên); và
 • Khoản nợ nếu cần vay vốn để bổ sung vào khoản đầu tư từ nguồn quỹ cá nhân.

Quan hệ thương nghiệp

Ở mục này, ứng viên nên cung cấp:

 • Tên, tổ chức, địa chỉ bưu tín, số điện thoại, và địa chỉ email của các nhà thầu cung cấp dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp mà ứng viên đã liên hệ và/ hoặc đang hợp tác hay đã giao kết hợp đồng với;
 • Tên, tên tổ chức, địa chỉ bưu tín, số điện thoại, và địa chỉ email của cá nhân chuẩn bị hoặc hỗ trợ chuẩn bị Kế hoạch; và
 • Bản tóm tắt các cá nhân ứng viên đã liên hệ tư vấn hoặc ký hợp đồng trong quá trình chuẩn bị Kế hoạch.

Vốn con người

Mục cuối cùng của kế hoạch nên bao gồm:

 • Đóng góp của ứng viên trong việc quản lý doanh nghiệp đề xuất, trong đó gồm số giờ ứng viên ước tính sẽ thực hiện công tác quản lý và/hoặc làm việc tại doanh nghiệp mỗi tuần;
 • Bất kì công tác chuẩn bị hoặc huấn luyện nào cần thiết cho việc kinh doanh tại Saskatchewan (bao gồm tên khóa học và cơ sở giảng dạy, nếu có);
 • Trình độ học vấn của ứng viên và tầm quan trọng của nó đối với ý tưởng kinh doanh đề xuất
 • Kinh nghiệm kinh doanh của ứng viên và tầm quan trọng của nó đối với ý tưởng kinh doanh đề xuất
  • Nếu ứng viên không có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập liên quan tới doanh nghiệp đề xuất, ứng viên nên giải thích kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của mình có thể đóng góp cho doanh nghiệp như thế nào.

Báo cáo chuyến đi khảo sát

Bất kì ứng viên nào quyết định đầu tư vào một cơ hội mua lại doanh nghiệp, liên doanh hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp khu vực, đều bắt buộc phải thực hiện một chuyến khảo sát đến Saskatchewan. Các ứng viên cũng phải viết một bản Báo cáo Chuyến đi Khảo sát ghi chi tiết các hoạt động trong chuyến đi để nộp kèm với hồ sơ dự tuyển trực tuyến. Bản báo cáo phải ghi lại toàn bộ quá trình ứng viên đến Canada, bao gồm cả thời gian ở tại các tỉnh khác, nếu có.

Báo cáo chuyến đi khảo sát phải bao gồm :

 • Tên của nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp và tổ chức định cư ứng viên đến thăm trong chuyến đi, bao gồm địa chỉ bưu tín, số điện thoại và email;
 • Miêu tả các hoạt động và/hoặc các buổi họp và tầm quan trọng của chúng đối với việc thành lập doanh nghiệp hoặc định cư của ứng viên;
 • Bản sao của tất cả các vé máy bay, phiếu lên máy bay và biên lai khách sạn trong suốt chuyến đi Canada;
 • Bản sao danh thiếp nhận được từ các đối tác liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh trong ứng viên liên hệ trong chuyến đi; và
 • Chi tiết của các chuyến đi đến địa điểm kinh doanh và các buổi họp với chủ sở hữu doanh nghiệp hiện tại, trong trường hợp mua lại doanh nghiệp.