Thang điểm Biểu thức quan tâm (EOI)

Các nhân tố về Vốn Con người

Nhân tố Nội dung Điểm Điểm tối đa
Độ tuổi 20 trở xuống 0

15

21-29 10
30-39 15
40-54 10
55+ 0
Chuyến khảo sát Đã tiến hành chuyến khảo sát tham quan Saskatchewan kéo dài ít nhất 5 ngày với đầy đủ chứng từ chứng minh có liên hệ với các doanh nghiệp liên quan. 15 15

Trình độ ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Không có chứng chỉ 0

15

CLB 4 5
CLB 5 10
CLB 6+ 15

Trình độ học vấn

Chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ chuyên môn yêu cầu ít nhất 1 năm bồi dưỡng cao học hoặc học việc 10

15

Có bằng Cử nhân hoặc Bằng Cao học tại một ngành nghề Kinh doanh, Nông nghiệp hoặc Khoa học/Kỹ thuật. 15

Giá trị doanh nghiệp và tài sản cá nhân

500.000 - 549.999 đô la Canada 0

15

550.000 - 749.999 đô la Canada 5
750.000 - 999.999 đô la Canada 10
1.000.000 đô la Canada trở lên 15


Kinh nghiệm kinh doanh


Nhân tố Nội dung Điểm Điểm tối đa
Kinh nghiệm kinh doanh 4 đến 7 năm kinh nghiệm kinh doanh 10

20

8 năm kinh nghiệm kinh doanh trở lên 15
4 đến 7 năm kinh nghiệm kinh doanh với 50% quyền sở hữu doanh nghiệp 15
8 năm kinh nghiệm kinh doanh trở lên với 50% quyền sở hữu doanh nghiệp 20
Doanh thu Doanh nghiệp 50.000 - 99.999 đô la Canada 5

20

100.000 - 249.999 đô la Canada 10
250.000 - 499.999 đô la Canada 15
500.000 đô la Canada trở lên 20

Đột phá

Có kinh nghiệm khác (có thể xác minh được) về:

Thương mại xuất khẩu 10

10

Bằng sáng chế có đăng ký 10
Doanh nghiệp bức phá (Doanh nghiệp Gazelle) 10


Kế hoạch thành lập doanh nghiệp


Nhân tố Nội dung Điểm Điểm tối đa

Khoản tiền đầu tư

(Tổng tiền đầu tư để thành lập hoặc mua lại và mở rộng doanh nghiệp hợp pháp tại SK)

200.000 - 349.999 đô la Canada 0

20

350.000 - 499.999 đô la Canada 5
500.000 - 749.999 đô la Canada 10
750.000 - 999.999 đô la Canada 15
Từ 1.000.000 đô la Canada trở lên 20
Đầu tư vào các ngành kinh tế trọng điểm Khoa học và kỹ thuật 15

15

Sản xuất 15
Xuất khẩu 15
Mua lại doanh nghiệp ở khu vực ngoại ô 15
Phát triển doanh nghiệp ở khu vực ngoại ô 15