header flugziel yvr


Các đơn theo chương trình nhập cư liên bang dạng tay nghề cao được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí chính: độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ và khả năng thích ứng như sau:

 

Yếu tố đánh giáĐiểm
Trình độ học vấn Tối đa 25 điểm
Ngôn ngữ Tối đa 28 điểm
Kinh nghiệm làm việc Tôi đa 15 điểm
Độ tuổi Tối đa 12 điểm
Công việc đã được sắp xếp Tối đa 10 điểm
Khả năng hòa nhập Tối đa 10 điểm
Sổ điểm tổng cộng Tối đa 100 điểm
Số điểm tối thiểu cần phải đạt được 67 điểm