HỌC VẤNĐIỂM
Bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học  2* 
Bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học Chuyên nghiệp 6
Chứng chỉ sau Phổ thông (nói chung) với 2 năm học toàn thời gian 4
Chứng chỉ sau Phổ thông chuyên về kĩ thuật với 1-2 năm học toàn thời gian 6
Chứng chỉ sau Phổ thông chuyên về kĩ thuật với 3 năm học toàn thời gian 8
Undergraduate diploma attesting to 1 or more years of full-time studies 4
Undergraduate diploma attesting to 2 or more years of full-time studies 6
Undergraduate diploma attesting to 3 or more years of full-time studies 10
Master's Degree 12
Doctorate 14
Maximum 14 points